Výběr měny


Přihlášení:

Anketa

Líbí se Vám náš nový e-shop?
Home - Obchodní podmínky
Obchodní podmínky PDF 
Všeobecné obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku,  e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých základní požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři (jméno, adresa a telefonní kontakt), které jsou nezbytné k řádnému zaslání zboží. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy a je možné ji ze strany nakupujícího stornovat max. do 1 hodiny od odeslání. K uzavření kupní smlouvy dochází  potvrzením objednávky prodávajícím. Tímto se stává kupní smlouva závaznou. Pro případ, kdy zákazník nevyzvedne zaslanou zásilku a zásilka bude vrácena zpět na naši adresu, je prodávají oprávněn účtovat poplatky s manipulací a skladováním.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata elektronicky ihned. Potvrzení objednávky obdržíte na Váš e-mail nejpozději následující pracovní den od přijetí objednávky. V potvrzení objednávky bude vyčísleno celkové poštovné/přepravné dle druhu zboží v souladu s naším ceníkem poštovného.

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případech:

 

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • u ceny se výrazným způsobem změnila cena výrobce nebo smluvního dodavatele
  • zboží je momentálně doprodáno

 


4) DOPRAVA A PLACENÍ
Objednané zboží Vám doručí externí přepravní služba. Cena dopravy je uvedena v ceníku dopravy. U objednávek nad 5.000 Kč je dopravné zdarma.

Při přebírání zásilky od přepravce vždy ZKONTROLUJTE, NENÍ-LI  POŠKOZENA NEBO ROLE ZLOMENÁ. Samotný obsah zásilky zkontrolujte nejlépe ihned po jejím převzetí.

Vykazuje-li transportní obal zjevné vady či poškození (např. zlomená role, role je promáčklá či potrhaná apod.) je nutné, aby řidič přepravní služby o této věci vyhotovil zápis. Jedná se o tzv. "převzetí zásilky s výhradou", kde bude popsán stav přebírané zásilky. Skryté poškození způsobené dopravou je nutné nahlásit do 3 pracovních dní od doručení zásilky.

Odmítnuté zboží bude odesláno zpět na naši prodejnu. Ke zboží budou připočteny náklady za tuto dopravu. Dále účtujeme skladování zboží a sice 50 Kč / role / den a to maximálně 30 dní. Poté je pohledávka předána externí společnosti.


5) DODACÍ LHŮTA
Dodací lhůta je 1-20 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude ani u dodavatele skladem, budeme Vás neprodleně informovat. Za den dodání se považuje okamžik předání zboží k přepravě. Všechny zásilky bývají  doručeny obvykle následující pracovní den po podání.

6) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození před instalací a dalším formátováním.
Případné vady je kupující povinen ihned telefonicky ohlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravou ručí dopravce.
Pro uplatnění reklamace škod způsobených přepravou je nutné při přebírání zboží sepsat s dopravcem reklamační zápis o poškození zásilky. Tuto reklamaci lze uplatnit do 3 dnů od převzetí zboží. Bez tohoto zápisu nelze požadovat náhradu.
Na zboží zakoupené dle občanského zákoníku se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců. Na zboží zakoupené právnickou osobou platí ustanovení obchodního zákoníku a záruka 6 měsíců od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

c ) na zboží, které je dále upraveno zákazníkem

Role koberců a PVC jsou dodávány v toleranci délkových a šířkových rozměrů ±1 %. U kusových koberců je dle ČSN povolena rozměrová odchylka –2,0 %, kladné odchylky nejsou stanoveny a nepovažují se za vadu.
Postup při reklamaci:
1) informujte nás ihned telefonicky o reklamaci a následně písemně e-mailem nebo poštou
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu Kobercové centrum, Cejl 18, Brno
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, číslo objednávky, Vaši adresu, telefonní a email. kontakt
4) prokázání nabytí zboží fakturou

Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím a veškerou dokumentací.

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Naším zájmem je vyřídit reklamaci co možná nejrychleji. Ve složitějších případech budete o průběhu reklamace průběžně informováni.


7) LHŮTA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Objednáváte-li jako fyzická osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od expedice zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Netýká se rovněž zboží, které je vyrobeno nebo upraveno na zakázku dle občanského zákoníku paragraf 53, odstavec 8. Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky používání. Zboží zabalte pokud možno do stejného obalu, ve kterém jste ho obdrželi, pokud to není možné, je nutné použít přiměřený obal. Zákazník nese odpovědnost za případné poškození. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů. U koberců v metráži, které jsou odebrány v řezu (zboží upravené dle objednávky, ne celá role) není možné koberce vrátit či objednávku stornovat dle paragrafu 53, odstavec 8 občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Využitím internetového obchodu prodávajícího souhlasí kupující se zapsáním informací o jeho osobě a nákupech do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje používat osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které kupující sdělí při objednání zboží prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situace související s plněním objednávky.

Závěrečná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny prodávajícího, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem.